فرآیندهای تصفیه فاضلاب

فرآیندهای تصفیه فاضلاب به مجموعه ای از روش های تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی گفته میشود که به شیوه های مختلف آلاینده های موجود در پساب ها را کاهش می دهند. این روش ها با توجه به نحوه تصفیه و تجهیزات و مراحل مختلف مورد استفاده در آنها دارای زیرمجموعه های متعددی می باشند.

انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب

روش های مناسب برای حذف آلاینده های موجود در پساب های صنعتی و بهداشتی، با توجه به شاخص های کیفی و همچنین نوع مواد آلاینده تعیین می گردند. بر همین اساس می توان انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب را به گروه های زیر تقسیم بندی نمود:

فرآیندهای تصفیه فیزیکی

در این روش ها تاثیری بر شاخص های کیفی از قبیل BOD، COD و غیره ایجاد نشده و تنها منجر به کاهش TSS می گردند. مجموعه فعالیت های صورت گرفته در روش های مختلف این فرآیندها بیشتر به عنوان پیش تصفیه در تصفیه خانه ها کاربرد دارند.

فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی

فرایندهای بیولوژیکی مورد استفاده برای کاهش مواد آلی موجود در پساب ها با توجه به نوع باکتری ها به دو نوع هوازی و بی هوازی تقسیم بندی میشوند. این فرآیندها دارای تنوع بالایی بوده و از جمله آنها می توان به دیسک بیولوژیکی گردان، هوادهی گسترده EAAS، IDEA، CAS، SBR، MBR اشاره نمود.

فرآیندهای تصفیه شیمیایی

مجموعه فعالیت های صورت گرفته در این فرآیندها بیشتر برای گند زدایی و ضد عفونی مورد استفاده قرار میگیرند. انواع فرآیندهای انعقاد سازی و لخته کردن ذرات کلوئیدی و کلرزنی زیر مجموعه فرآیندهای تصفیه فاضلاب به روش های شیمیایی قرار میگیرند.

 

فهرست