گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها

گواهی نامه ها

  • گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب از وزارت نیرو
  • گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری فاضلاب از وزارت نیرو
  • گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری
  • گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تقدیر نامه ها

فهرست
چت را شروع کنید
برای چت در WhatsApp مشاور را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم