شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها

گواهی نامه ها

گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب از وزارت نیرو

گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری فاضلاب از وزارت نیرو

گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تقدیر نامه ها

تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه