شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

فرایند A2O

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش A2O گونه ی اصلاح شده ای از فرآیند AO می باشد. مخفف A2O بیان کننده‌ی فرآیندهای اصلی مورد استفاده در این سیستم است که شامل ” بی هوازی، غیرهوازی و هوازی ” (anaerobic, anoxic, aerobic) می باشد. در واقع این فرآیند یک فرآیند لجن فعال می باشد که ازافزودن یک ناحیه غیرهوازی بین بخش های هوازی و بی هوازی موجود در فرآیند AO ایجاد شده است. این فرآیند توانایی انجام نیتریفیکاسیون، دی نیتریفیکاسیون و حذف فسفر بیولوژیکی و BOD را دارد.

D:\شرکت فراب تدبیر\سایت و کاتالوگ\عکسهای بارگذاری شده در سایت\A2O.jpg

مدت زمان ماند در ناحیه ی بی هوازی معمولا ۱ ساعت می باشد. بعد از قسمت بی هوازی ناحیه غیرهوازی قرار گرفته است و در انتها نیز ناحیه هوازی قرار گرفته است که زمان ماند بیشتری (۴ تا ۶ ساعت) دارد. از ناحیه ی غیرهوازی برای حذف آمونیاک و کاهش میزان بارگذاری نیترات در بخش بی هوازی از طریق جریان لجن فعال برگشتی RAS)) استفاده می‌شود، چرا که در غیر این صورت غلظت بالای نیترات در لجن فعال برگشتی موجب اختلال در عملکرد، کاهش بازدهی و تاثیر حذف فسفر می گردد. وظیفه اصلی ناحیه سوم (هوازی) نیز حذف BOD و نیتریفیکاسیون می باشد.

بازگشت فاضلاب از انتهای مخزن سوم (هوازی) به ابتدا (ورودی) ناحیه دوم (غیرهوازی) منجر به اختلاط نیترات با فاضلاب و دینیتریفای شدن و تبدیل آن به گاز نیتروژن می گردد. بخشی از لجن فعال موجود در مخزن ته نشینی نیز به ابتدای ناحیه‌ی بی هوازی بازگردانده می شود که در آن حذف بیولوژیکی فسفر صورت خواهد گرفت. در صورت طراحی و بهره برداری مناسب از این سیستم، میزان حذف نیتروژن و فسفات موجود در فاضلاب می تواند به ترتیب به بیش از ۹۵ و ۹۰ درصد نیز برسد.

فرایند A2O

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش A2O گونه ی اصلاح شده ای از فرآیند AO می باشد. مخفف A2O بیان کننده‌ی فرآیندهای اصلی مورد استفاده در این سیستم است که شامل ” بی هوازی، غیرهوازی و هوازی ” (anaerobic, anoxic, aerobic) می باشد. در واقع این فرآیند یک فرآیند لجن فعال می باشد که ازافزودن یک ناحیه غیرهوازی بین بخش های هوازی و بی هوازی موجود در فرآیند AO ایجاد شده است. این فرآیند توانایی انجام نیتریفیکاسیون، دی نیتریفیکاسیون و حذف فسفر بیولوژیکی و BOD را دارد.

D:\شرکت فراب تدبیر\سایت و کاتالوگ\عکسهای بارگذاری شده در سایت\A2O.jpg

مدت زمان ماند در ناحیه ی بی هوازی معمولا ۱ ساعت می باشد. بعد از قسمت بی هوازی ناحیه غیرهوازی قرار گرفته است و در انتها نیز ناحیه هوازی قرار گرفته است که زمان ماند بیشتری (۴ تا ۶ ساعت) دارد. از ناحیه ی غیرهوازی برای حذف آمونیاک و کاهش میزان بارگذاری نیترات در بخش بی هوازی از طریق جریان لجن فعال برگشتی RAS)) استفاده می‌شود، چرا که در غیر این صورت غلظت بالای نیترات در لجن فعال برگشتی موجب اختلال در عملکرد، کاهش بازدهی و تاثیر حذف فسفر می گردد. وظیفه اصلی ناحیه سوم (هوازی) نیز حذف BOD و نیتریفیکاسیون می باشد.

بازگشت فاضلاب از انتهای مخزن سوم (هوازی) به ابتدا (ورودی) ناحیه دوم (غیرهوازی) منجر به اختلاط نیترات با فاضلاب و دینیتریفای شدن و تبدیل آن به گاز نیتروژن می گردد. بخشی از لجن فعال موجود در مخزن ته نشینی نیز به ابتدای ناحیه‌ی بی هوازی بازگردانده می شود که در آن حذف بیولوژیکی فسفر صورت خواهد گرفت. در صورت طراحی و بهره برداری مناسب از این سیستم، میزان حذف نیتروژن و فسفات موجود در فاضلاب می تواند به ترتیب به بیش از ۹۵ و ۹۰ درصد نیز برسد.