شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

فرایند ها

۱- فرایند اکسیداسیون پیشرفته(AOPS)

۲- هوادهی گسترده متناوب دو فاز(IDEA)

۳- انعقاد و شناورسازی الکتریکی(ECF)

۴- فرایند A2O

۵- راکتور فیلتراسیون با کیک لجن و جریان رو به بالا(USBF)

۶- لجن فعال متعارف (CAS)

۷- لجن فعال با مدیای ثابت (IFAS)

۸- رشدچسبیده با مدیای متحرک (MBBR)

۹- هوادهی گسترده (EAAS)

۱۰- راکتور پرو خالی شونده ناپیوسته(SBR)

۱۱- بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا(UASB)

۱۲- دیسک بیولوژیکی گردان (RBC)

۱۳- بیوراکتور غشایی(MBR)

۱۴- پکیج چربیگیر ثقلی با صفحات لاملا (CPI)

۱۵- سیستم شناورسازی با هوای فشرده (DAF)

۱۶- تصفیه فاضلاب BIO ROCK