شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

سوابق کاری شرکت

برخی از پروژه های اجرایی شرکت

 • طراحی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت نوآوران (در حال اجرا)

روش تصفیه: هوازی (BARDENPHO)

ظرفیت :۴۵۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت صنعت و تجارت ژوبین مهر (در حال اجرا)

روش تصفیه: هوازی (MLE)

ظرفیت :۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه درنا(بیسکولارج)

روش تصفیه:تلفیق بی هوازی(UABR)و هوازی (EAAS)

ظرفیت :۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه طراحی مجدد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت پاک تلیسه(۲۰۲)
 • روش تصفیه: هوازی (MBBR)
 • ظرفیت :۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز
 • اجرای پروژه طراحی مجدد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت آندره

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۷۰ متر مکعب در شبانه روز

 • طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه قند کرج

روش تصفیه: تلفیق بی هوازی و هوازی (EAAS)

ظرفیت :۱۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب  صنعتی شرکت شیوا

روش تصفیه:تلفیق بی هوازی(UABR)و هوازی (MBBR)

ظرفیت :۸۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اصلاح فرایند و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت راک لبن

روش تصفیه:تلفیق بی هوازی(ABR)و هوازی (EAAS)

ظرفیت :۳۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت لبنیات آناهیتا (در حال اجرا)

روش تصفیه:تلفیق شیمیایی و هوازی (EAAS)

ظرفیت :۱۰ متر مکعب در شبانه روز

 • طراحی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت نگین شهد شهران پارس (آبمیوه مجتبی)

روش تصفیه:  روش شیمیایی

ظرفیت :۱۰ متر مکعب در شبانه روز

 • طراحی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت روناک افق زینو

روش تصفیه:  AOPS

ظرفیت : ۳ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی ماموت (مایان فولاد)

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۴۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی کارخانه ماکارونی مانا

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۵۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی کارخانه آرد مانا

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت : ۱۵متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی کارخانه قند کرج

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۲۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی مجتمع آشکده های کندوان

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۶۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی شرکت افزار آزما

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۶۰ متر مکعب در شبانه روز

 • طراحی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی کارخانه سروش ثامن

روش تصفیه: پکیج هوازی (EAAS)

ظرفیت :۳۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه تام لوکوموتیو آریا

روش تصفیه: سپتیک تانک

ظرفیت :۵ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه رنگرزی ترمه رنگ ماهان

روش تصفیه: شیمیایی

ظرفیت :۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان کسری کرج

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت : ۵۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه طراحی مجدد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان باهنرکرج

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۹۰ متر مکعب در شبانه روز

 • طراحی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت دارویی ویوا پارس(در حال اجرا)

روش تصفیه:  AOPS

ظرفیت : ۵ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه طراحی مجدد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان دکتر علی شریعتی کرج

روش تصفیه: هوازی (EAAS)

ظرفیت :۸۰ متر مکعب در شبانه روز

 • طراحی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت دارویی افق طب

روش تصفیه:  AOPS

ظرفیت : ۵ متر مکعب در شبانه روز

 • طراحی پروژه سیستم تصفیه فاضلاب شرکت کیمیا فراز زیبایی

روش تصفیه: تلفیق روش شیمیایی و هوازی (EAAS)

ظرفیت :۱۰ متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت آرایشی،بهداشتی نگارین گستر کیمیا

روش تصفیه:تلفیق شیمیایی و هوازی (EAAS)

ظرفیت :۵  متر مکعب در شبانه روز

 • اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت آرایشی،بهداشتی اوژن

روش تصفیه:تلفیق شیمیایی و هوازی (EAAS)

ظرفیت :۵ متر مکعب در شبانه روز