شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانجات

بطورکلی به فاضلابی که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود، فاضلاب بهداشتی می گویند. از آنجا که این فاضلاب در اثر فعالیتهای انسانی تولید می گردد، گاهی به آن فاضلاب انسانی یا خانگی نیز گفته می شود. سرویس های بهداشتی، استحمام، شستشوی ظروف، شستشوی سطوح و لباسشویی عمده ترین فعالیتهایی هستند که به تولید فاضلاب بهداشتی-انسانی منجر می شوند.  فاضلاب بهداشتی با توجه به حجم بسیار زیاد آن در جهان امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که تخلیه آن به محیط زیست می تواند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند و از سوی دیگر اگر تصفیه فاضلاب بهداشتی صورت پذیرد می تواند با باز چرخانی آب به چرخه مصرف کمک شایانی به بحران کم آبی و رونق کشاورزی و اقتصادی در هر کشوری بنماید.

فاضلاب بهداشتی در کارخانه ها

از مهمترین مسایل کارخانجات امروزه، مسائل زیست محیطی، خصوصاً فاضلاب آنها است. فاضلاب کارخانجات صنعتی را به دو بخش بهداشتی – انسانی و صنعتی تقسیم می نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای این فاضلابها محدودیت هایی را قائل شده است و کارخانجات را ملزم به تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی خود و تخلیه پساب آنها طبق این استانداردها نموده است.

روش محاسبه  فاضلاب بهداشتی کارخانه ها

حجم فاضلاب بهداشتی-انسانی کارخانجات بستگی مستقیمی به تعداد کارگران و پرسنل آنها و همچنین تعداد شیفتهای کاری دارد. در کارخانجات معمولا برای تعیین حجم فاضلاب بهداشتی-انسانی تعداد پرسنل یا کارگران را در مقدار سرانه تولید فاضلاب آنها ضرب می نمایند. در جدول مقابل سرانه تولید فاضلاب در کارخانجات آمده است.

شغلساعت کاراستحمامواحدمحدودمصرف به لیترمقدارمصرف در روز
کارگر۸نداردنفر۴۰-۷۵۶۰
کارگر۸داردنفر۸۰-۱۴۰۱۲۰
کارگر۱۲نداردنفر۶۰-۹۰۸۰
کارگر۱۲داردنفر۱۰۰-۱۶۰۱۴۰
کارمند۸نداردنفر۳۰-۶۰۵۰
کارمند۱۲نداردنفر۵۰-۷۰۶۰

کیفیت فاضلابی که طی فعالیت های انسانی وارد آب می شود، تعیین کننده کیفیت فاضلاب بهداشتی هستند. ماهیت فعالیت های بهداشتی-انسانی نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز تقریباً ثابت است لذا مقدار ماده آلاینده ای که وارد آب مصرفی می شوند در محدوده مشخصی قراردارند. اما حجم مصرفی آب در این فعالیت ها بستگی به سطح فرهنگ استفاده از آب دارد و با توجه به امکانات بهداشتی موجود متفاوت است. از طرفی هم غلظت موادآلاینده در فاضلاب در کارخانجات مختلف متفاوت است. به عبارت دیگر غلظت آلاینده ها در فاضلاب نسبت معکوسی با مقدار آب مصرفی کارخانه دارد .

مواد تشکیل دهنده فاضلاب بهداشتی

بخش عمده ای از آلاینده های فاضلاب‌های بهداشتی را موادآلی تشکیل می‌دهند که توسط میکروارگانیسم ها قابل تجزیه می باشند.تجربه نشان داده که وقتی نسبت COD به BOD5 بیشتر از ۵ باشد،کارایی این سیستم در تصفیه بیولوژیکی بالاست .کیفیت فاضلاب بهداشتی
مواد خارجی که طی فعالیت های انسانی وارد آب می شود، تعیین کننده کیفیت فاضلاب بهداشتی هستند. از آنجا که ماهیت فعالیت های بهداشتی-انسانی نه تنها در کشور ما بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز تقریباً ثابت است لذا نوع مواد خارجی آلاینده ای که وارد آب مصرفی می شوند در محدوده مشخصی قرار دارند.
اما چون حجم مصرفی آب در این فعالیت ها بسته به سطح فرهنگ و رفاه متفاوت است، غلظت موادآلاینده در فاضلاب در نقاط مختلف تغییر می کند. به عبارت دیگر هرچه مصرف آب بیشتر باشد غلظت آلاینده ها در فاضلاب کمتر خواهد بود