شرکت مهندسی فرآب تدبیر

09044571557 – 02633412707-02634238243-02634238231

تصفیه آبهای صنعتی

آب با اهداف متعددی در جوامع و صنایع مورد بهره برداری قرار می گیرد. متداول‌ترین مصارف آن عبارت است از:

  • مصارف آشامیدنی
  • آبیاری گیاهان
  • مصرف شستشو
  • استفاده به عنوان یکی از مواد اولیه جهت تولید انواع محصولات و فراورده ها
  • استفاده به عنوان ماده خنک کننده در صنایع
  • استفاده به عنوان منبع تأمین آب‌گرم و بخار جهت گرمایش
  • مصرف تفریحی از جمله استخرهای شنا

آب خام قطعاً برای هر یک از این مصارف باید تصفیه و بهسازی گردد تا از نظر فیزیکی و شیمیایی و بار میکروبی مناسب مصرف مد نظر باشد.